ช่วยเหลือ

เงื่อนไขและข้อตกลง

   บริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด (“M Vision” หรือ “เรา”) ผู้จัดจำหน่ายสัญชาติไทยที่ได้รับอนุญาตจากบริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด (“ซัมซุง”) ได้ให้บริการเอสอีสโตร์แก่ท่าน (“ท่าน” หรือ “ของท่าน”) ภายใต้ประกาศ ข้อตกลง และเงื่อนไขที่ได้ระบุในสัญญานี้ (“สัญญา”) นอกจากนี้ เมื่อท่านใช้บริการใด ๆ ของเอสอีสโตร์ ท่านอาจจะตกอยู่ในบังคับของกฎ ข้อM Visionแนะนำ นโยบาย ข้อตกลง และเงื่อนไขที่ใช้บังคับกับบริการนั้น ๆ และถือว่าสิ่งเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาฉบับนี้ M VISION ขอสงวนสิทธิในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงบริการที่ได้จัดหาให้ทางเอสอีสโตร์และ/หรือข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้ได้ตลอดเวลา M VISION มีสิทธิปฏิเสธไม่ให้บุคคลที่เราเชื่อว่าได้กระทำการฝ่าฝืนข้อตกลงใด ๆ ของสัญญาฉบับนี้เข้าใช้บริการ หากท่านมีอายุต่ำกว่า  20 ปี ท่านอาจใช้เอสอีสโตร์ได้เมื่อได้รับความยินยอมจากบิดามารดาหรือผู้ปกครอง การเข้าใช้งาน การเรียกใช้งาน หรือการใช้งานไซต์นี้ในประการใด ๆ แสดงถึงการยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขทั้งปวงแห่งสัญญาฉบับนี้ของท่าน ดังนั้น กรุณาอ่านสัญญาฉบับนี้อย่างระมัดระวังก่อนเริ่มใช้งาน

 

ข้อยกเว้นความรับผิดของการรับประกันและความรับผิด

   ส่วนประกอบและสินค้าทั้งหมด (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงโปรแกรมคอมพิวเตอร์) และบริการที่อยู่รวมหรือที่ได้จัดหาไว้ให้แก่ท่านผ่านทางเอสอีสโตร์นี้เป็นการดำเนินการโดย M VISION “ตามสภาพที่เป็นอยู่” และ “ตามที่ได้จัดหาไว้ให้” โดยไม่มีการรับรองหรือรับประกันใด ๆ ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยาย เว้นแต่จะได้ระบุไว้เป็นประการอื่นเป็นลายลักษณ์อักษร โดยไม่คำนึงถึงข้อความที่กล่าวมาข้างต้น M VISION ไม่รับประกันว่า

   ​M VISION จะไม่รับผิดชอบต่อท่านไม่ว่าในกรณีใดๆ หรือในประการที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา การใช้งาน หรือในประการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์นี้ M VISION ไม่รับประกันว่าไซต์ ข้อมูลเนื้อหา ส่วนประกอบ สินค้า (รวมถึงโปรแกรมคอมพิวเตอร์) หรือบริการนี้ที่รวมอยู่หรือที่ได้จัดหาไว้ให้แก่ท่านผ่านทางไซต์นี้ เซิร์ฟเวอร์ หรือการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ใดๆ ที่ได้ส่งออกไปนั้นปราศจากไวรัสหรือส่วนประกอบที่เป็นอันตราย ไม่มีสิ่งใดในเว็บไซต์นี้เป็นหรือถือว่าเป็นคำแนะนำใด ๆ

   สินค้าทั้งหมดที่ขายในเอสอีสโตร์อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายไทย และหากเอสอีสโตร์ไม่สามารถจัดส่งสินค้าดังกล่าวได้เนื่องจากกฎหมายหรือกฎระเบียบที่ใช้บังคับ M VISION จะคืนเงินหรือจะให้เครดิตแก่ท่านในจำนวนที่ได้รับจากการขายสินค้าที่ไม่สามารถจัดส่งได้ดังกล่าว

   เมื่อได้ปฏิบัติตามวิธีการชำระเงินที่กำหนดโดยเอสอีสโตร์ M VISION จะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดในประการใด ๆ หากเกิดความสูญหายหรือเสียหายไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมแก่ท่าน หากเกิดการปฏิเสธอันเนื่องมาจาก

  1. การขาดอำนาจในการทำธุรกรรม หรือ
  2. การใช้เงินเกินกว่าวงเงินที่ท่านได้ตกลงกำหนดไว้ล่วงหน้าร่วมกับ “ธนาคาร” ของท่าน หรือ
  3. ปัญหาการชำระเงินใด ๆ อันเกิดจากการทำธุรกรรม หรือ
  4. การปฏิเสธการทำธุรกรรมไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ

   M VISION เป็นผู้จัดการดูแลเอสอีสโตร์และธุรกรรมทั้งหมดในที่นี้ M VISION จะเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการตอบรับคำสั่งซื้อที่ส่งผ่านมาทางเอสอีสโตร์ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการส่งใบแจ้งหนี้ การรับชำระเงิน และการส่งสินค้าให้แก่ลูกค้า ไม่ว่าในกรณีใด ซัมซุง บริษัทในเครือเดียวกัน กรรมการ เจ้าหน้าที่ ผู้แทน ที่ปรึกษา หรือพนักงานของซัมซุง (“ตัวแทน”) ไม่ต้องรับผิดต่อการซื้อสินค้าผ่านเอสอีสโตร์ ภายใต้ขอบเขตที่กฎหมายอนุญาต ลูกค้าตกลงสละสิทธิในข้อเรียกร้องบางส่วนหรือทั้งหมดที่อาจมีต่อซัมซุงหรือตัวแทนอันเป็นผลมาจากหรือเกี่ยวเนื่องกับเอสอีสโตร์หรือการซื้อสินค้าผ่านเอสอีสโตร์ ซึ่งรวมถึงสิทธิเรียกร้องอื่นที่เกี่ยวข้องกับการชำระเงินและการส่งสินค้า​

บัญชีของท่าน

   ท่านตกลงว่าการใช้งานใด ๆ ในเอสอีสโตร์เป็นความเสี่ยงของท่าน และตกลงว่าซัมซุงและ M VISION ไม่ต้องรับผิดชอบต่อการใช้งาน ท่านเป็นผู้รับผิดชอบในการรักษาความลับของบัญชีและรหัสผ่านของท่าน และการจำกัดการเข้าถึงคอมพิวเตอร์ของท่าน และท่านตกลงที่จะรับผิดชอบในกิจกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นในบัญชีและรหัสผ่านของท่าน สินค้าที่ขายในเอสอีสโตร์ไม่ใช่สินค้าสำหรับบุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี อย่างไรก็ตาม ผู้ใหญ่สามารถซื้อสินค้าสำหรับเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปีได้

เครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์ และข้อจำกัด

   เอสอีสโตร์ถูกควบคุมและดำเนินงานโดย M VISION ส่วนประกอบและเนื้อหาทั้งหมดในเอสอีสโตร์ ซึ่งรวมถึงรูปภาพ ภาพประกอบ คลิปเสียง คลิปวิดีโอได้รับความคุ้มครองภายใต้ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ ซึ่งเป็นของและควบคุมโดยเรา หรือโดยบุคคลอื่นที่ได้อนุญาตให้เราใช้สิทธิ ท่านจะต้องไม่ลอกเลียน ทำซ้ำ ตีพิมพ์ซ้ำ อัปโหลด ประกาศ ส่งต่อ หรือแจกจ่ายส่วนประกอบนั้นไม่ว่าโดยประการใด ๆ ซึ่งรวมถึงการส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์หรือโดยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์อื่นใด และไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม และท่านจะต้องไม่ให้ความช่วยเหลือบุคคลอื่นในการกระทำดังกล่าว หากท่านไม่ได้รับความยินยอมล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรจากเจ้าของ การแก้ไขส่วนประกอบ การใช้งานส่วนประกอบในเว็บไซต์อื่นหรือในเครือข่ายคอมพิวเตอร์อื่น หรือการใช้ส่วนประกอบในวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากการใช้งานส่วนบุคคลและไม่ใช่การใช้งานเชิงพาณิชย์เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า และทรัพยสิทธิอื่น และการกระทำดังกล่าวเป็นสิ่งที่ต้องห้าม การใช้งานใด ๆ ที่ท่านได้รับค่าตอบแทน ไม่ว่าในรูปแบบของเงินหรือสิ่งใด (รวมถึงโปรโมชั่นและ/หรือการตลาด) เป็นการใช้งานเชิงพาณิชย์ตามความหมายในข้อนี้

รายละเอียดบัตรเครดิต

   ข้อมูลบัตรเครดิตที่จัดเก็บเพื่อการชำระเงินค่าสินค้าที่ซื้อจากเอสอีสโตร์จะถูกเก็บไว้อย่างปลอดภัยโดยใช้เทคโนโลยี 128 bit Secure Socket Layer (“SSL”) ข้อมูลบัตรเครดิตจะถูกปกปิดในบัญชีของท่านและผู้ให้บริการแก่ลูกค้าเอสอีสโตร์จะไม่สามารถมองเห็นได้

    ท่านตกลง เข้าใจ และยืนยันว่ารายละเอียดในบัตรเครดิตที่ท่านให้มาเพื่อการใช้บริการเอสอีสโตร์นั้นถูกต้องและเที่ยงตรง และท่านจะไม่ใช้บัตรเครดิตที่ท่านเป็นเจ้าของหรือครอบครองอย่างผิดกฎหมาย ดังนั้นท่านจะไม่จ่ายหรือพยายามจ่ายค่าสินค้าโดยใช้ข้อมูลบัตรเครดิตปลอม นอกจากนี้ท่านตกลงและจะให้รายละเอียดบัตรเครดิตที่ถูกต้องและสามารถใช้งานได้ให้แก่เอสอีสโตร์

   นอกจากนี้ M VISION จะไม่ใช้หรือแบ่งปันข้อมูลดังกล่าวให้แก่บุคคลอื่น เว้นแต่เพื่อการตรวจสอบการฉ้อโกง หรือเมื่อปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หรือคำสั่งของศาล M VISION ไม่ต้องรับผิดในการฉ้อโกงบัตรเครดิต ความรับผิดเนื่องจากการใช้บัตรเครดิตโดยการฉ้อโกงย่อมตกแก่ท่าน และหน้าที่ในการ “พิสูจน์ในประการอื่น” จะเป็นหน้าที่เฉพาะตัวของท่าน

ความผิดพลาดอันเนื่องมาจากการพิมพ์

   ในกรณีที่สินค้าแสดงราคาผิดหรือแสดงข้อมูลสินค้าผิดพลาดอันเกิดจากการพิมพ์ผิดพลาดหรือการกำหนดราคาผิดพลาด M VISION มีสิทธิในการปฏิเสธหรือยกเลิกคำสั่งซื้อของสินค้าที่ได้ระบุราคาผิดพลาดนั้น M VISION มีสิทธิในการปฏิเสธหรือยกเลิกคำสั่งซื้อเหล่านั้น ไม่ว่าคำสั่งซื้อเหล่านั้นจะได้รับการยืนยันแล้วหรือไม่ก็ตาม และไม่ว่าจะมีการตัดบัญชีจากบัตรเครดิตของท่านแล้วหรือไม่ก็ตาม หากมีการตัดบัญชีในการซื้อสินค้าจากบัตรเครดิตของท่านแล้ว และคำสั่งซื้อของท่านถูกยกเลิก M VISION จะคืนเงินเข้าบัญชีบัตรเครดิตของท่านตามราคาของสินค้านั้น

การยกเลิก

   เมื่อมีการสั่งซื้อสินค้าแล้ว (หรือเมื่อคำสั่งซื้อได้รับการยืนยันแล้วในกรณีที่เป็นการชำระด้วยเงินสดเมื่อจัดส่งสินค้า) ท่านจะไม่สามารถยกเลิกได้ M VISION จะไม่ยอมรับการยกเลิกคำสั่งซื้อใด ๆ ที่มีการชำระเงินด้วยวิธีการชำระเงินออนไลน์ (บัตรเครดิต/บัตรเดบิต และบริการธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (Net Banking))

   ในกรณีที่มีคำร้องขอให้ยกเลิกคำสั่งซื้อสำหรับคำสั่งซื้อแบบการชำระด้วยเงินสดเมื่อจัดส่งสินค้า (a Cash-on-Delivery Order) แผนกดูแลลูกค้าของเราจะไม่ยืนยันคำสั่งซื้อผ่านทางโทรศัพท์เพื่อตรวจสอบคำสั่งซื้อ   

   M VISION ขอสงวนสิทธิในการรับหรือยกเลิกคำสั่งซื้อไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ๆ ลูกค้ายอมรับว่าจะไม่มีข้อพิพาทใด ๆ ในการตัดสินใจของ M VISION และยอมรับการตัดสินใจในการยกเลิกคำสั่งซื้อของ M VISION นอกจากนี้ M VISION ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกคำสั่งซื้อในกรณีดังต่อไปนี้

  1. ปัญหาที่แผนกเครดิตและหลีกเลี่ยงการฉ้อโกงของเราได้ตรวจสอบพบ
  2. ความไม่ถูกต้องหรือความผิดพลาดในข้อมูลของสินค้าหรือราคา
  3. ข้อจำกัดของจำนวนสินค้าที่มีสำหรับการขาย
  4. สาเหตุอื่นใดที่อยู่นอกเหนือความควบคุมอันสมควรของ M VISION

   เราอาจร้องขอให้มีการตรวจสอบหรือขอข้อมูลเพิ่มเติมก่อนการยอมรับคำสั่งซื้อ เราจะติดต่อท่านหากมีการยกเลิกคำสั่งซื้อของท่านไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วน หรือหากเราต้องการข้อมูลอื่นใดเพิ่มเติมเพื่อยอมรับคำสั่งซื้อของท่าน หากคำสั่งซื้อของท่านถูกยกเลิกภายหลังจากที่มีการตัดบัญชีจากบัตรเครดิตของท่าน เงินจำนวนดังกล่าวจะถูกคืนให้แก่บัญชีบัตรเครดิตของท่าน

การยอมรับคำสั่งซื้อ

   คำสั่งซื้อที่ได้รับจากเอสอีสโตร์จะได้รับการยอมรับโดย M VISION ใบแจ้งหนี้ค่าสินค้าจะถูกออกโดย M VISION สินค้าที่สั่งซื้อจากไซต์นี้จะอยู่ภายใต้นโยบายการประกันสินค้าของซัมซุงที่ใช้บังคับอยู่ในประเทศไทย

   สินค้าที่สั่งซื้อจะถูกส่งไปยังที่อยู่ที่ระบุในช่องที่อยู่สำหรับการจัดส่งในเวลาที่สั่งซื้อสินค้า M VISION จะไม่รับผิดชอบในความล่าช้าอันเนื่องมาจากการระบุที่อยู่สำหรับการจัดส่งผิดพลาดในเวลาที่สั่งซื้อสินค้า

   ท่านสามารถสั่งซื้อสินค้าใด ๆ ที่แสดงในเว็บไซต์ การยอมรับคำสั่งซื้อจะขึ้นอยู่กับทั้งการชำระเงินและปริมาณของสินค้าในคลังสินค้า อย่างไรก็ตาม M VISION ขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการเข้าทำธุรกรรมกับลูกค้าโดยไม่ต้องระบุเหตุแห่งการปฏิเสธนั้น

การรับสินค้าและกระบวนการยืนยันการยอมรับสินค้า

   โปรดทำให้แน่ใจว่าท่านได้ตรวจสอบสินค้าที่จัดส่งในทันทีที่ท่านได้รับสินค้าจากผู้ให้บริการจัดส่งสินค้า ในกรณีที่มีความเสียหายทางกายภาพเกิดแก่ด้านนอกหรือด้านในบรรจุภัณฑ์ ให้ท่านปฏิเสธการรับสินค้า หรือยอมรับสินค้าโดยระบุหมายเหตุที่เหมาะสมลงบนเอกสารที่ใช้เป็นหลักฐานการรับสินค้า M VISION มีสิทธิที่จะระงับการคืนเงิน/เปลี่ยนสินค้าที่เสียหาย หากท่านไม่ได้ระบุข้อความเกี่ยวกับลักษณะของความเสียหายที่เกิดขึ้นลงบนเอกสารยืนยันการรับสินค้าของผู้ให้บริการจัดส่งสินค้า

    ในกรณีที่ความเสียหายเกิดขึ้นที่ตัวสินค้า ท่านจะต้องแจ้งให้แผนกดูแลลูกค้าของเอสอีสโตร์ทราบภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากที่ได้รับสินค้า

คำสั่งซื้อแบบชำระด้วยเงินสดเมื่อจัดส่งสินค้า

   คำสั่งซื้อแบบชำระด้วยเงินสดเมื่อจัดส่งสินค้า (Cash-on-Delivery (C-o-D)) เป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการซื้อสินค้าจากเรานอกเหนือจากการชำระเงินออนไลน์ (โดยบัตรเครดิต/บัตรเดบิต และบริการธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (Net Banking)) ท่านจะต้องชำระเงินสดในเวลาที่จัดส่งสินค้า ก่อนที่สินค้าจะส่งมอบให้แก่ท่าน

   เมื่อท่านเลือกวิธีการชำระเงินแบบ COD ท่านจะต้องให้ข้อมูลโทรศัพท์บ้านแก่เรา ลูกค้าจะได้รับโทรศัพท์ยืนยันจากแผนกดูแลลูกค้าผ่านทางโทรศัพท์บ้านที่ท่านให้ข้อมูลไว้ คำสั่งซื้อแบบ COD จะถูกดำเนินการก็ต่อเมื่อลูกค้าได้ทำการยืนยันคำสั่งซื้อผ่านทางโทรศัพท์กับแผนกดูแลลูกค้าเท่านั้น

   เอสอีสโตร์จะพยายามติดต่อท่านผ่านทางหมายเลขโทรศัพท์บ้านที่ท่านได้ให้ไว้ตอนสั่งซื้อสินค้าจำนวนสามครั้ง ในกรณีที่ไม่สามารถได้รับคำยืนยันจากท่านหลังจากการพยายามติดต่อ 3 ครั้ง คำสั่งซื้อจะถูกยกเลิกและจะมีการแจ้งการยกเลิกไปยังลูกค้าทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ คำสั่งซื้อจะไม่ถูกดำเนินการจนกว่าการยืนยันคำสั่งซื้อจะเสร็จสิ้น

การสื่อสารกับลูกค้า

   เอสอีสโตร์จะสื่อสารกับท่านในเรื่องการสั่งซื้อสินค้าและสินค้าที่ท่านสั่งซื้อผ่านทางการใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ บริการข้อความทางโทรศัพท์ และโทรศัพท์ หรือทุกวิธีที่กล่าวข้างต้น หรือด้วยวิธีการอื่น ๆ

   ผู้ถือบัญชีจะต้องให้หมายเลขไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (email address) และหมายเลขโทรศัพท์ และ/หรือหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ยังคงใช้ได้ให้แก่เอสอีสโตร์เพื่อใช้สำหรับวัตถุประสงค์นี้ เอสอีสโตร์จะไม่ใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่านในการโทรศัพท์หรือส่งข้อความเพื่อส่งเสริมการขายแต่อย่างใด

   เมื่อท่านใช้ไซต์นี้หรือส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์มายังเอสอีสโตร์ ท่านกำลังติดต่อกับเอสอีสโตร์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ท่านยินยอมที่จะรับการติดต่อจากเอสอีสโตร์ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

   เอสอีสโตร์จะส่งสื่อการตลาดไปยังท่านเป็นครั้งคราว หากท่านไม่ประสงค์จะได้รับสื่อการตลาดดังกล่าว ท่านอาจแจ้งยกเลิกออกจากรายชื่อส่งจดหมายของเราได้ทุกเวลาโดยใช้คำสั่งยกเลิกที่อยู่ในการสื่อสารทางการตลาดแบบอิเล็กทรอนิกส์หรือโดยการติดต่อกับแผนกดูแลลูกค้า

   ท่านยอมรับว่าสัญญา ประกาศ การเปิดเผยข้อมูลทั้งหมด หรือการสื่อสารอื่นใดที่เราได้ส่งให้แก่ท่านในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายที่กำหนดให้การสื่อสารดังกล่าวจะต้องทำเป็นลายลักษณ์อักษร

การเปลี่ยนแปลงข้อตกลง

   ภายใต้ดุลยพินิจของ M VISION แต่เพียงผู้เดียวหรือตามที่กฎหมายกำหนด M VISION มีสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้ได้ทุกเวลาโดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้าแก่ผู้ใด ผู้ใช้งานจะเป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบและทำความเข้าใจกับการแก้ไข/เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเป็นครั้งคราว และยอมที่จะผูกพันตามข้อตกลงหรือเงื่อนไขที่มีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว การใช้บริการโดยผู้ใช้งานภายหลังจากที่มีการบอกกล่าวดังกล่าวเป็นการแสดงถึงการยอมรับการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงและเงื่อนไขของผู้ใช้งาน

ข้อจำกัดความรับผิด

   ไม่ว่าในกรณีใด ซัมซุงและ/หรือ M VISION บริษัทย่อย บริษัทในเครือเดียวกัน บริษัทที่มีความเกี่ยวข้องกัน พนักงานบัญชีหรือผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษา ผู้แทน ผู้ให้คำปรึกษา คู่สัญญา หุ้นส่วน และ/หรือผู้ผลิตหรือจัดหาสินค้า ตลอดจนเจ้าหน้าที่ ผู้แทน หรือกรรมการผู้เกี่ยวข้องไม่ต้องรับผิดในประการใดที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ สินค้า และ/หรือบริการใด สำหรับกรณีดังต่อไปนี้

   สำหรับเงินจำนวนใดที่จำนวนรวมกันแล้วเกินกว่าราคาสินค้าที่ผู้ใช้งานได้ชำระ หรือสำหรับความเสียหายทางอ้อม ความเสียหายอันเป็นผลสืบเนื่องมาจากการผิดสัญญา ความเสียหายเชิงลงโทษ หรือความเสียหายพิเศษอื่นไม่ว่าในประการใด ๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการขาดประโยชน์จากการใช้งาน รายได้หรือกำไร ค่าความนิยม และ/หรือความเสียหายที่ไม่มีรูปร่างอื่น ๆ อันเกิดจากหรือเกี่ยวข้องไม่ว่าในประการใดจากการการใช้งานเว็บไซต์ สินค้า และ/หรือบริการ และ/หรือสัญญานี้ หรือจากความล่าช้าหรือการไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์นี้ หรือจากข้อมูล ส่วนประกอบ และ/หรือสินค้าที่ถูกอัปโหลด ประกาศ ส่งผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ส่งและ/หรือได้รับผ่านทางเว็บไซต์นี้ หรือเกิดจากการใช้งานเว็บไซต์นี้ในประการอื่นใด ไม่ว่าจะอยู่บนพื้นฐานของสัญญา ละเมิด ความประมาทเลินเล่อ ความรับผิดแบบเด็ดขาด หรือฐานอื่นใด แม้ว่าซัมซุง M VISION บริษัทแม่ บริษัทย่อย บริษัทในเครือเดียวกัน บริษัทที่มีความเกี่ยวข้องกัน พนักงานบัญชีหรือผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษา ผู้แทน ผู้ให้คำปรึกษา คู่สัญญา หุ้นส่วน และ/หรือผู้ผลิตหรือจัดหาสินค้าของซัมซุงหรือ M VISION จะได้รับทราบถึงความเป็นไปได้ที่จะเกิดความเสียหายนั้น หากผู้ใช้งานไม่พึงพอใจไม่ว่าในส่วนใดของเว็บไซต์ที่ได้เปิดให้ใช้งานตามสัญญาฉบับนี้ หรือไม่พึงพอใจในข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้ ผู้ใช้งานมีหนทางเยียวยาโดยเฉพาะเพียงทางเดียวคือหยุดใช้งานเว็บไซต์นี้

การใช้งานส่วนบุคคล ที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์และไม่สามารถโอนสิทธิได้

   เมื่อได้ลงทะเบียนกับเว็บไซต์นี้แล้ว ผู้ใช้งานยืนยันว่าการใช้งานเว็บไซต์นี้จะเป็นการใช้งานส่วนบุคคลและไม่ใช่การใช้งานเพื่อวัตถุประสงค์ในเชิงพาณิชย์ ผู้ใช้งานยืนยันว่าสิทธิในการเข้าถึง การใช้งาน การติดต่อ หรือการทำธุรกรรมของผู้ใช้งานในเว็บไซต์นี้ไม่สามารถโอนไปให้แก่บุคคลอื่นหรือผู้ปกครองของผู้ใช้งาน ชื่อบัญชีและรหัสผ่านสำหรับการเข้าถึง การติดต่อ หรือการทำธุรกรรมในเว็บไซต์นี้เป็นความรับผิดชอบของผู้ใช้งานแต่เพียงผู้เดียว และผู้ใช้งานจะรับผิดชอบและรับผิดสำหรับการใช้งานในทางที่ผิดผ่านทางชื่อบัญชีและรหัสผ่านของผู้ใช้งานที่ M VISION ได้ออกให้แก่ผู้ใช้งาน

การชดใช้ค่าเสียหาย

   ผู้ใช้งานจะชดใช้และปกป้องซัมซุง M VISION เจ้าหน้าที่ กรรมการ ผู้แทน พนักงาน และบริษัทที่เกี่ยวข้องกันกับซัมซุงและ M VISION อย่างเต็มจำนวนและในทุกเวลาจากค่าใช้จ่าย ความสูญเสีย ข้อเรียกร้อง การเรียกร้อง ความเสียหายและความรับผิด การฟ้องร้องซึ่งรวมถึงจำนวนเงินที่เหมาะสมสำหรับค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมวิชาชีพทนายความ ในจำนวนทั้งหมดไม่ว่าในประการใด ๆ ที่ถูกบุคคลอื่นเรียกร้อง และ/หรือบทลงโทษ ที่เป็นผลมาจากและ/หรือจากการที่ผู้ใช้งานและ/หรือการที่บุคคลอื่นใช้บัญชีของผู้ใช้งานไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไข และ/หรือฝ่าฝืนกฎหมาย กฎ ระเบียบและ/หรือสิทธิของบุคคลอื่น และ/หรือการละเมิดในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้ใช้งาน รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการละเมิดลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้า การโพสต์สิ่งลามกอนาจารและ/หรือสิ่งที่ไม่เหมาะสม การหมิ่นประมาทในโลกออนไลน์ การใช้ทรัพย์สินทางปัญญาและ/หรือสิทธิอื่นใดของบุคคลใดและ/หรือองค์กรใด

กฎหมายที่ใช้บังคับและเขตอำนาจศาล

   ธุรกรรมบนเว็บไซต์นี้อยู่ภายใต้ อธิบาย ตีความ และบังคับตามกฎหมายแห่งประเทศไทย การปฏิบัติตามสัญญาและค่าเสียหายโดยเฉพาะในข้อพิพาทอื่นใดที่เกิดขึ้นตามสัญญาฉบับนี้ให้อยู่ภายใต้เขตอำนาจศาลของประเทศไทย

เหตุสุดวิสัย

   ซัมซุงและ M VISION จะไม่รับผิดสำหรับการไม่ปฏิบัติตามและ/หรือความล่าช้าในการปฏิบัติหน้าที่ใด ๆ ของซัมซุงและ M VISION ภายใต้สัญญาฉบับนี้ และ/หรือสำหรับความสูญหาย ความเสียหาย ต้นทุน ค่าปรับ และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นและ/หรือเกิดแก่ผู้ใช้งานด้วยเหตุผลที่ว่าการไม่ปฏิบัติตามและ/หรือความล่าช้าดังกล่าวนั้นเป็นผลหรือเกิดจากเหตุการณ์ที่เป็นเหตุสุดวิสัยที่ระบุไว้ในสัญญาฉบับนี้

   คำอธิบาย: “เหตุการณ์ที่เป็นเหตุสุดวิสัย” หมายถึง เหตุการณ์ใด ๆ ที่เกิดจากสาเหตุที่อยู่นอกเหนือการควบคุมอันสมควรของซัมซุงและ/หรือ M VISION ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการที่ระบบสื่อสารไม่สามารถใช้งานได้ การก่อวินาศกรรม อัคคีภัย อุทกภัย แผ่นดินไหว การระเบิด เหตุสุดวิสัย ความวุ่นวายภายใน ประเทศ การนัดหยุดงานประท้วง การปิดโรงงานงดจ้าง หรือการดำเนินการอื่นใดที่มีผลต่อการประกอบกิจการ การหยุดให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวกด้านคมนาคม การจราจล การก่อกบฎ สงครามไม่ว่าจะมีการประกาศสงครามหรือไม่ การกระทำ คำสั่งหรือการควบคุมโดยรัฐบาลเพื่อยุติและ/หรือเจาะเข้ามาในเว็บไซต์นี้และ/หรือเนื้อหาที่ได้จัดไว้เพื่อการซื้อสินค้าและ/หรือบริการในเว็บไซต์นี้ ด้วยเหตุเหล่านี้ทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญา หรือสาเหตุหรือเหตุการณ์อื่นใดที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของซัมซุงและ/หรือ M VISION ที่ทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ของซัมซุงหรือ M VISION ภายในเวลาที่กำหนด

ความเป็นส่วนตัว

   การใช้งานไซต์นี้จะอยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวของเราซึ่งสามารถเข้าไปที่หน้าจอความเป็นส่วนตัว www.s-estore.com/privacy-and-policy