ช่วยเหลือ

นโยบายความเป็นส่วนตัว

   บริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด (“M Vision” หรือ “เรา”) รู้ถึงความสำคัญที่ลูกค้าของเรามีต่อเรื่องความเป็นส่วนตัว และเราพยายามอย่างยิ่งที่จะระบุให้ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีที่เราเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย โอน และจัดเก็บข้อมูลของคุณ นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้จะระบุถึงภาพรวมของวิธีการที่เราดำเนินการกับข้อมูล

   แม้ว่านโยบายความเป็นส่วนตัวนี้จะใช้บังคับกับบริการของเราทั้งหมด แต่เราก็ยังจัดให้มีส่วนเพิ่มเติมเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวซึ่งมีข้อมูลเพิ่มเติมในเรื่องวิธีปฏิบัติของเราเกี่ยวกับบริการนั้นๆ ส่วนเพิ่มเติมเหล่านี้จะใช้บังคับกับการใช้บริการของคุณซึ่งส่วนเพิ่มเติมเหล่านี้ครอบคลุมถึงความยินยอมเพิ่มเติมที่จะได้รับในการประมวลผลข้อมูลบางอย่าง

   โปรดทราบว่านโยบายความเป็นส่วนตัวนี้จะใช้บังคับกับการที่คุณใช้บริการในเว็บไซต์ของเรา และจะยังใช้บังคับไม่ว่าคุณจะใช้คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต TV หรืออุปกรณ์อื่นๆ ในการเข้าถึงบริการของเรา การอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้โดยละเอียดถือเป็นเรื่องสำคัญ เพราะเมื่อใดก็ตามที่คุณใช้บริการของเรา เท่ากับว่าคุณยินยอมในวิธีปฏิบัติที่เราอธิบายไว้นโยบายความเป็นส่วนตัวและส่วนเพิ่มเติม หากคุณไม่ยอมรับในวิธีปฏิบัติต่างๆ ที่อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ คุณก็ไม่ควรใช้บริการของเรา

   นอกจากนี้ การที่คุณหมั่นตรวจสอบการปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ก็ถือเป็นเรื่องสำคัญ หากเราปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวและคุณใช้บริการของเราภายหลังการปรับปรุง เท่ากับว่าคุณยินยอมในวิธีปฏิบัติใหม่ ที่ระบุอยู่ในการปรับปรุงนั้น แม้ว่าเรายังอาจแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่เราเห็นว่าเป็นสาระสำคัญโดยประกาศไว้ในบริการที่เกี่ยวข้อง

 

ข้อมูลอะไรที่เราเก็บรวบรวมเกี่ยวกับคุณ

   บริษัทจะไม่ขายหรือยอมให้บุคคลภายนอกมีส่วนร่วมรู้เห็นข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าที่ได้เก็บรวบรวมไว้โดยเด็ดขาด ข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกเก็บรวบรวมออนไลน์จะได้รับการเปิดเผยเฉพาะภายในเครือบริษัทของเรา เพื่อการดำเนินการภายในเท่านั้น ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราจะเก็บรวมรวมไว้ มีดังต่อไปนี้

ข้อมูลที่คุณให้ไว้โดยตรง

ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้บริการของคุณ

   นอกเหนือจากข้อมูลที่คุณให้ไว้ เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการที่คุณใช้บริการของเราผ่านทางซอฟต์แวร์บนอุปกรณ์ของคุณและผ่านทางวิธีการอื่นๆ ตัวอย่างเช่น เราอาจเก็บรวบรวม

ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลของบุคคลภายนอก

   เราอาจได้รับข้อมูลเกี่ยวกับตัวคุณจากแหล่งข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะและมีอยู่ในทางการค้า (ตามที่กฎหมายอนุญาต) ซึ่งเราอาจนำไปรวมกับข้อมูลอื่นที่เราได้รับจากคุณหรือเกี่ยวกับตัวคุณ นอกจากนี้ เราอาจได้รับข้อมูลเกี่ยวกับตัวคุณจากบริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ของบุคคลภายนอกเมื่อคุณเลือกที่จะเชื่อมต่อกับบริการดังกล่าว

ข้อมูลอื่นที่เราเก็บรวบรวม

   เรายังอาจเก็บรวบรวมข้อมูลอื่นๆ เกี่ยวกับตัวคุณ อุปกรณ์ของคุณ หรือการใช้บริการของคุณในลักษณะต่างๆ ตามที่ได้อธิบายไว้กับคุณเมื่อมีการเก็บรวบรวมข้อมูลหรือเมื่อคุณให้ความยินยอม

คุณสามารถเลือกที่จะไม่ให้ข้อมูลบางประเภทกับเราได้ (เช่น ข้อมูลที่เราร้องขอระหว่างการลงทะเบียน) แต่การทำเช่นนั้นอาจส่งผลต่อความสามารถของคุณในการใช้บริการบางอย่าง

เราจะใช้ข้อมูลของคุณอย่างไร

เราอาจใช้ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมเพื่อวัตถุประสงค์ต่อไปนี้

   เราอาจรวบรวมข้อมูลที่ได้มาจากคุณ และจะนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้โดยสอดคล้องกับนโยบายความเป็นส่วนตัว ทั้งนี้ต้องได้รับการยินยอมจากคุณเพิ่มเติม หลังจากที่คุณยินยอมให้มีการรวบรวมข้อมูลดังกล่าว

เราจะเปิดเผยข้อมูลของคุณต่อใคร

   เราจะไม่เปิดเผยข้อมูลของคุณต่อบุคคลภายนอก เพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดหรือทางธุรกิจที่เป็นของบุคคลภายนอกนั้นเอง โดยไม่ได้รับความยินยอมจากคุณ อย่างไรก็ตาม เราอาจเปิดเผยข้อมูลของคุณต่อบุคคลต่อไปนี้

เราจะดำเนินการอย่างไรเพื่อให้ข้อมูลของคุณปลอดภัย

   เราได้จัดให้มีมาตรการทางกายภาพและทางเทคนิคตามสมควรเพื่อปกป้องข้อมูลที่เราเก็บรวบรวม ซึ่งเกี่ยวข้องกับบริการของเรา อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่าแม้ว่าเราจะดำเนินการตามสมควรเพื่อคุ้มครองข้อมูลของคุณแล้วก็ตาม แต่ก็ไม่มีเว็บไซต์ การส่งข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ต ระบบคอมพิวเตอร์ หรือการเชื่อมต่อแบบไร้สายใดๆ ที่จะปลอดภัยโดยสมบูรณ์

ความยินยอมให้ถ่ายโอนข้อมูลระหว่างประเทศ

   โดยการใช้หรือเข้าร่วมบริการใดๆ และ/หรือการที่คุณให้ข้อมูลของคุณกับเรา เท่ากับว่าคุณยินยอมให้มีการเก็บรวบรวม ถ่ายโอน จัดเก็บ หรือประมวลผลข้อมูลของคุณนอกประเทศที่คุณอาศัยอยู่(เช่น ที่เกาหลีใต้) โดยเป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ โปรดทราบว่ากฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลและกฎหมายอื่นๆ ของประเทศที่รับการถ่ายโอนข้อมูลของคุณอาจไม่ได้ครอบคลุมเท่ากับกฎหมายในประเทศของคุณ

การเข้าถึงข้อมูลของคุณ

   ภายใต้ขอบเขตอำนาจของกฎหมายบางแห่ง คุณอาจมีสิทธิในการร้องขอรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมและแก้ไขความผิดพลาดในข้อมูลนั้น ในกรณีที่กฎหมายอนุญาต เราอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเล็กน้อยกับคุณจากการให้คุณใช้สิทธินี้ เราอาจปฏิเสธที่จะประมวลผลคำขอที่เกิดขึ้นซ้ำหลายครั้งโดยไม่มีเหตุอันควร หากต้องใช้ความพยายามด้านเทคนิคมากเกินสมควร เสี่ยงต่อความเป็นส่วนตัวของผู้อื่น ไม่สามารถทำได้จริง หรือเป็นคำขอซึ่งกฎหมายท้องถิ่นนั้นไม่ได้กำหนดให้มีการเข้าถึงข้อมูล หากคุณต้องการร้องขอที่จะเข้าถึงข้อมูลของคุณ โปรดติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ของเรา

การเก็บรักษาข้อมูล

   เราจะดำเนินการตามสมควรเพื่อให้แน่ใจว่าเราเก็บรักษาข้อมูลเกี่ยวกับตัวคุณเฉพาะตราบเท่าที่จำเป็น เพื่อวัตถุประสงค์ตามที่มีการเก็บรวบรวม หรือตามที่สัญญาใดๆ หรือกฎหมายที่ใช้บังคับกำหนดไว้เท่านั้น

ลิงก์และผลิตภัณฑ์ของบุคคลภายนอกบนบริการของเรา

   บริการของเราอาจเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์และบริการของบุคคลภายนอกที่อยู่นอกเหนือความควบคุมของเรา เราจะไม่รับผิดชอบในความปลอดภัยหรือความเป็นส่วนตัวของข้อมูลใดๆ ที่เก็บรวบรวมโดยเว็บไซต์ต่างๆ หรือบริการอื่นๆ คุณควรใช้ความระมัดระวังและตรวจสอบคำแถลงความเป็นส่วนตัวที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์และบริการของบุคคลภายนอกที่คุณกำลังใช้ 

บุคคลภายนอกที่จัดให้มีเนื้อหา โฆษณา หรือฟังก์ชันการทำงานบนบริการของเรา

   เนื้อหา โฆษณา และฟังก์ชันการทำงานบางอย่างที่มีอยู่บนบริการของเราอาจเป็นการจัดไว้ให้โดยบุคคลภายนอกที่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรา ตัวอย่างเช่น

   ​บุคคลภายนอกเหล่านี้อาจเก็บรวบรวมหรือได้รับข้อมูลบางอย่างเกี่ยวกับการใช้บริการของคุณ รวมถึงผ่านทางการใช้ คุกกี้ บีคอน และเทคโนโลยีประเภทเดียวกัน และข้อมูลนี้อาจได้รับการเก็บรวบรวมอยู่เรื่อยๆ และนำไปรวมกับข้อมูลที่เก็บรวบรวมผ่านเว็บไซต์และบริการออนไลน์ต่างๆ บริษัทเหล่านี้บางบริษัทจะเข้าร่วมโปรแกรมที่จัดขึ้นโดยอุตสาหกรรมของตน ซึ่งออกแบบมาเพื่อให้ผู้บริโภคมีตัวเลือกว่าจะรับโฆษณาที่มุ่งเน้นกลุ่มเป้าหมายหรือไม่

   หากคุณเชื่อมต่อกับบริการเครือข่ายสังคม เราอาจได้รับและจัดเก็บข้อมูลพิสูจน์ตัวตนจากบริการดังกล่าวเพื่อทำให้คุณสามารถลงชื่อเข้าใช้ได้ รวมทั้งข้อมูลอื่นๆ ที่คุณอาจให้เราได้รับเมื่อคุณเชื่อมต่อกับบริการเหล่านี้

   นอกจากนี้ โปรดทราบว่าหากคุณเลือกที่จะเชื่อมต่อกับบริการเครือข่ายสังคมบนอุปกรณ์ที่ใช้โดยผู้อื่นนอกเหนือไปจากคุณ ผู้ใช้รายอื่นเหล่านี้อาจสามารถดูข้อมูลที่จัดเก็บหรือแสดงโดยเกี่ยวข้องกับบัญชีของคุณบนบริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่คุณเชื่อมต่อได้

คุกกี้ บีคอน และเทคโนโลยีประเภทเดียวกัน

   เรา พร้อมทั้งบุคคลภายนอกที่ให้บริการเนื้อหา โฆษณา หรือฟังก์ชันการทำงานอื่นๆ บนบริการของเรา อาจใช้คุกกี้ บีคอน และเทคโนโลยีอื่นๆ บนบริการของเราในบางส่วน

คุกกี้

   คุกกี้คือไฟล์ขนาดเล็กที่จะจัดเก็บข้อมูลไว้บนคอมพิวเตอร์ TV โทรศัพท์มือถือ หรืออุปกรณ์อื่นๆ ของคุณ คุกกี้จะทำให้บุคคลที่วางคุกกี้ลงในอุปกรณ์ของคุณสามารถจดจำคุณได้ผ่านเว็บไซต์ บริการ อุปกรณ์ต่างๆ และ/หรือการเข้าชม คุกกี้มีไว้เพื่อวัตถุประสงค์มากมายที่เป็นประโยชน์ ตัวอย่างเช่น

​   เมื่อคุณใช้เว็บเบราว์เซอร์ในการเข้าถึงบริการ คุณจะสามารถกำหนดค่าเบราว์เซอร์ของคุณได้เพื่อยอมรับคุกกี้ทั้งหมด ปฏิเสธคุกกี้ทั้งหมด หรือแจ้งให้คุณทราบว่าเมื่อใดที่มีการส่งคุกกี้ เบราว์เซอร์แต่ละเบราว์เซอร์จะแตกต่างกันไป ดังนั้น โปรดตรวจสอบเมนู “วิธีใช้” ของเบราว์เซอร์ของคุณเพื่อเรียนรู้วิธีการเปลี่ยนแปลงการเลือกกำหนดค่าคุกกี้ของคุณ ระบบปฏิบัติการของอุปกรณ์ของคุณอาจมีการควบคุมเพิ่มเติมสำหรับคุกกี้

   อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่าบริการบางอย่างอาจได้รับการออกแบบมาเพื่อให้ทำงานโดยการใช้คุกกี้ และการปิดการใช้งานคุกกี้อาจส่งผลต่อความสามารถของคุณในการใช้บริการดังกล่าวหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของบริการดังกล่าว

   เรา พร้อมทั้งบุคคลภายนอกบางราย อาจใช้ในเทคโนโลยีลักษณะอื่นๆ ของพื้นที่เก็บข้อมูลในเครื่อง เช่น Local Shared Object (หรือเรียกในอีกชื่อว่า “แฟลชคุกกี้ (Flash Cookies)”) และพื้นที่เก็บข้อมูลในเครื่องของ HTML5 โดยเกี่ยวข้องกับบริการของเรา เทคโนโลยีเหล่านี้จะคล้ายคลึงกับคุกกี้ตามที่กล่าวไว้ข้างต้นในลักษณะที่ว่าทั้งสองอย่างนี้ต่างก็มีการจัดเก็บไว้บนอุปกรณ์ของคุณ และสามารถนำไปใช้เพื่อจัดเก็บข้อมูลบางอย่างเกี่ยวกับกิจกรรมและการเลือกกำหนดค่าของคุณได้ อย่างไรก็ตาม เทคโนโลยีเหล่านี้อาจใช้อุปกรณ์ของคุณในส่วนต่างๆ ที่แตกต่างไปจากคุกกี้มาตรฐาน และดังนั้น คุณอาจไม่สามารถควบคุมเทคโนโลยีเหล่านั้นโดยใช้เครื่องมือและการตั้งค่าของเบราว์เซอร์มาตรฐานได้

บีคอน

   เรา พร้อมทั้งบุคคลภายนอกบางราย ยังอาจใช้เทคโนโลยีที่เรียกว่าบีคอน (หรือ “พิกเซล (Pixel)”) ที่สื่อสารข้อมูลจากอุปกรณ์ของคุณไปยังเซิร์ฟเวอร์ โดยบีคอนนั้นอาจถูกฝังลงในเนื้อหาออนไลน์ วิดีโอ และอีเมล และทำให้เซิร์ฟเวอร์สามารถอ่านข้อมูลบางประเภทจากอุปกรณ์ของคุณได้ ทำให้รู้ว่าเมื่อใดที่คุณได้ดูเนื้อหาหรือข้อความในอีเมลนั้นๆ ระบุเวลาและวันที่ที่คุณได้ดูบีคอน และที่อยู่ IP ของอุปกรณ์ของคุณ เราและบุคคลภายนอกบางรายจะใช้บีคอนเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ รวมถึงเพื่อวิเคราะห์การใช้บริการของเราและ (ร่วมกับคุกกี้) เพื่อให้บริการเนื้อหาและโฆษณาที่เกี่ยวข้องกับคุณมากยิ่งขึ้น

   การที่คุณเข้าถึงและใช้บริการของเรา เท่ากับว่าคุณยินยอมให้มีการจัดเก็บคุกกี้ เทคโนโลยีอื่นๆ เกี่ยวกับพื้นที่เก็บข้อมูลในเครื่อง บีคอน และข้อมูลอื่นๆ บนอุปกรณ์ของคุณ และคุณยังยินยอมให้เราและบุคคลภายนอกที่ระบุไว้ข้างต้นเข้าถึงคุกกี้ เทคโนโลยีเกี่ยวกับพื้นที่เก็บข้อมูลในเครื่อง บีคอน และข้อมูลดังกล่าว